I. Zagadnienia wstępne

1. Sklep dom-lazienka.pl jest własnością firmy dom-lazienka.pl z siedzibą w Otrębusach, 05-805 Otrębusy, przy ul. Baśniowej 3a (adres korespondencyjny: ul. Baśniowa3A, 05-805 Otrębusy), wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Burmistrza Gminy Brwinów posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 534-23-56-599, REGON: 141584256 (zwaną dalej Sklepem).
2. Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż wyposażenia łazienek obejmujący m.in. ceramikę sanitarną, baterie, wanny, brodziki, kabiny, panele i zestawy prysznicowe, stelaże podtynkowe, zlewy, meble i akcesoria łazienkowe, technikę grzewczą oraz płytki ceramiczne.
3. Klientami Sklepu mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, a także osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej lecz wyposażone w zdolność prawną. W imieniu osób prawnych i jednostek organizacyjnych wszelkie czynności związane z korzystaniem z usług Sklepu mogą wykonywać wyłącznie osoby upoważnione do reprezentowania tych podmiotów.
4. Sklep prowadzi swoją działalność zarówno w Polsce jak i zagranicą.
5. Do pełnego korzystania z usług Sklepu Klient powinien korzystać z systemu teleinformatycznego spełniającego co najmniej następujące kryteria:
- dostęp do łącza internetowego
- przeglądarka internetowa

 

II. Oferta sklepu

1. Wszystkie podane ceny wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
2. Wszystkie produkty są fabrycznie nowe. Produkty mogą być objęte gwarancją producenta, która jest niezależna od odpowiedzialności Sklepu z tytułu niezgodności towaru z umową.
3. Sprzedawane przez Sklep produkty pochodzą od renomowanych producentów, a podane specyfikacje z materiałów przez nich publikowanych.
4. Niektóre z produktów znajdujących się w asortymencie Sklepu mogą być w danej chwili niedostępne lub mogą być produktami zamówieniowymi (o czasie realizacji powyżej tygodnia), jeśli zajdzie taka okoliczność Klient zostanie niezwłocznie o niej poinformowany przez pracownika Sklepu.

 

III. Klienci

1. Zamówienia mogą być składane zarówno przez Klientów posiadających swoje indywidualne konto na stronie www.dom-lazienka.pl (Klienci Zarejestrowani), jak również przez Klientów, którzy takiego konta nie posiadają (Nowi Klienci).
2. Utworzenie indywidualnego konta Klienta następuje poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego zamieszczonego na stronie www.dom-lazienka.pl. W formularzu Klient powinien wskazać następujące dane:
a. imię i nazwisko lub nazwę
b. adres miejsca zamieszkania lub siedziby
c. adres do doręczeń (jeśli jest inny niż adres miejsca zamieszkania lub siedziby)
d. NIP (w przypadku osób dokonujących zakupu na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej)
e. numer telefonu stacjonarnego lub komórkowego
f. adres e-mail
g. nazwę identyfikującą Klienta na potrzeby korzystania ze Sklepu (login)
h. hasło
3. Utworzenie takiego konta umożliwia zarejestrowanemu Klientowi składanie zamówień bez konieczności wypełniania formularza zamówienia, śledzenie statusu złożonych zamówień oraz pozwala na oglądanie historii dokonanych zakupów.
4. Klient zobowiązany jest powstrzymać się przed umieszczaniem na stronie internetowej Sklepu treści sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszające prawa osób trzecich.
5. Sklep uprawniony będzie do uniemożliwienia Klientowi korzystania z usług Sklepu w przypadku naruszania przez Klienta postanowień ust. 4 powyżej, a także w przypadku wielokrotnego składania zamówień bez zamiaru ich realizacji.

 

IV. Zamówienia

1. Zamówienie można złożyć, korzystając z formularza na stronie www.dom-lazienka.pl, pocztą elektroniczną na adres zamowienia@dom-lazienka.pl lub osobiście w siedzibie Sklepu.
2. Złożenie zamówienia w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, iż osoba składająca zamówienie jest upoważniona do reprezentowania podmiotu, w imieniu którego zamówienie złożono. Złożenie zamówienia bez stosownego upoważnienia skutkować będzie odpowiedzialnością osoby składającej zamówienie za wszelkie szkody wynikłe z tego faktu.
3. Złożenie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z upoważnieniem do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania jego podpisu.
4. Złożenie zamówienia następuje poprzez wykonanie następujących czynności:
a) umieszczenie zamawianego towaru w koszyku zakupów i określenie jego ilości
b) potwierdzenie danych osobowych w przypadku Klientów Zarejestrowanych lub wprowadzenie do formularza danych przewidzianych w pkt III ust. 2 lit a-f niniejszego regulaminu w przypadku Nowych Klientów
c) dokonanie wyboru miejsca dostawy
d) dokonanie wyboru metody płatności
e) akceptację regulaminu i potwierdzenie zamówienia
5. Przesłanie nieprawidłowo wypełnionego formularza nie będzie traktowane jako złożenie zamówienia przez Klienta.
6. W przypadku wystąpienia niejasności dotyczących przesłanych formularzy odnoszących się do prawidłowości wypełnienia formularza przez Klienta (w szczególności w odniesieniu do danych Klienta) Sklep skontaktuje się z Klientem w celu ich wyjaśnienia. W braku uzyskania od Klienta wyjaśnień Sklep może odmówić potwierdzenia i realizacji zamówienia, o czym Sklep zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Klienta.
7. Klient ma prawo dokonywania zmian w zamówieniu na etapie jego realizacji do momentu przekazania towaru do wysyłki do Klienta z zastrzeżeniem ust. 8.
8. W przypadku gdy zmiana polega na usunięciu produktów z zamówienia lub jego anulowaniu, traktowana będzie jak odstąpienie, o którym mowa w pkt XII regulaminu.
9. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiana warunków realizacji zamówienia nie może nastąpić po jego przyjęciu do realizacji przez sklep dom-lazienka.pl
10. Zamieszczone na stronach sklepu informacje o towarach są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 w związku z art. 61 § 2 Kodeksu cywilnego. Klient wypełniając formularz zamówienia, składa ofertę kupna określonego towaru oferowanego przez Sklep.

11. Zamówienie składane poprzez formularz sklepu z zaznaczeniem odbioru osobistego jest tylko rezerwacją produktu - rezerwacja nie jest dla konsumenta wiążąca, a więc nie ma on wtedy obowiązku zakupu zarezerwowanego towaru. Umowa wiążąca powstaje w momencie zakupu produktu w siedzibie sklepu.

 

V. Formy płatności

1. Klient, składając zamówienie ma prawo wybrać następujące formy płatności w zależności od własnych preferencji oraz od wybranego sposobu dostawy/odbioru zamówionego towaru:
a) Przelew bankowy - Przelew należności na konto sklepu.
b) Gotówka przy odbiorze - Płatność gotówką przy odbiorze towaru z naszego magazynu lub przy dostawie naszym transportem.
c) Pobranie (Kurier) - Płatność gotówką przy odbiorze paczki (tylko przesyłki kurierskie) za dodatkową opłatą.
2. Sklep każdorazowo informuje Klienta o wysokości opłat związanych z wyborem danego sposobu płatności przed dokonaniem wyboru przez Klienta.
3. W przypadku wybrania przelewu bankowego jako sposobu płatności zamówienie realizowane jest dopiero z chwilą wpłynięcia na konto Sklepu płatności wraz z kosztami wysyłki.

 

VI. Transport

1. Na terenie Polski towar dostarczany jest zarówno transportem własnym Sklepu jak i za pomocą zewnętrznego przewoźnika stosownie do decyzji Klienta.
2. Koszt przesyłki za pomocą przewoźnika zewnętrznego jest uzależniony od rodzaju towaru (rozmiar, waga).
3. Koszt przesyłki transportem własnym sklepu uzależniony jest od rodzaju towaru (rozmiar, waga) oraz od odległości pomiędzy magazynem centralnym a miejscem dostawy.
4. O koszcie dostawy Sklep każdorazowo informuje Klienta na etapie składania zamówienia.
5. Wszystkie przesyłki wysyłane do Klienta są odpowiednio zapakowane i ubezpieczone.
5. Istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w prowadzonych przez www.dom-lazienka.pl lub jej partnerów punktach odbioru osobistego. W przypadku odbioru osobistego w Otrębusach, przesyłki są dostarczane do wskazanego punktu z magazynu centralnego. O możliwości odebrania zamówionego towaru informujemy drogą e-mailową. Przesyłkę należy odebrać w ciągu 7 dni od otrzymania informacji o możliwości odbioru towaru. Przesyłkę, która nie zostanie odebrana w wyznaczonym terminie odsyłamy do magazynu centralnego, a zamówienie anulujemy.

 

VII. Czas realizacji zamówienia

1. Termin realizacji zamówienia zazwyczaj nie przekracza 7 dni roboczych. Wyjątek stanowić mogą zamówienia na artykuły aktualnie niedostępne lub sprowadzane na indywidualne zamówienie klienta. W takim wypadku zamówienie może zostać zrealizowane w terminie 14 dni.
2. O terminie realizacji zamówienia Klient informowany jest podczas weryfikacji zamówienia (telefonicznej bądź poprzez pocztę elektroniczną), która odbywa się w ciągu 24h (w dni robocze) od momentu złożenia zamówienia.

 

VIII. Gwarancja

1. Towar oferowany przez Sklep może być objęty gwarancją producenta, która jest niezależna od odpowiedzialności Sklepu z tytułu niezgodności towaru z umową.
2. Podstawą gwarancji jest karta gwarancyjna załączona do produktu.
3. W sytuacji gdy karta gwarancyjna nie została wypełniona przez Sklep, zgłaszając roszczenia z gwarancji należy załączyć dowód zakupu produktu.
4. Na żądanie Klienta Sklep dokona wypełnienia karty gwarancyjnej po przesłaniu jej na adres Sklepu. Zostanie ona niezwłocznie odesłana Klientowi po wypełnieniu.
5. Roszczenia z gwarancji powinny być kierowane do autoryzowanych placówek serwisowych na terenie Polski (wskazane przez producenta lub importera), których adresy znajdują się na karcie gwarancyjnej, na stronie internetowej producenta lub bezpośrednio do Sklepu.

 

IX. Faktury VAT

1. Do każdego zakupionego w sklepie dom-lazienka.pl produktu dołączana jest faktura VAT lub paragon.
2. W przypadku gdy Klient na etapie rejestracji lub składania zamówienia nie podał numeru NIP wystawiony zostanie paragon.

 

X. Wydanie towaru

1. Chwilą wydania towaru jest moment odbioru produktu z magazynu firmy, a w przypadku gdy towar jest przesyłany do Klienta, moment odbioru produktu od przewoźnika lub przedstawiciela Sklepu, który dostarczył towar (podpis odbiorcy).
2. Dowodem wydania towaru jest dokument wydania lub list przewozowy podpisany przez Klienta.
3. Sklep ponosi odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia towaru, które miały miejsce w trakcie przewozu.
4. Z uwagi na treść ust. 3 powyżej Klient, akceptując regulamin, przenosi na Sklep wszystkie przyszłe roszczenia, które będą mu przysługiwać wobec przewoźnika z tytułu zaginięcia, uszkodzenia, ubytku lub opóźnienia w dostawie towaru.

 

XI. Odpowiedzialność za wady produktu i niezgodność z umową

1. Odpowiedzialność Sklepu z tytułu wad lub niezgodności z umową zakupionego produktu wynika z następujących przepisów prawa:

a) ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa

2. Klient zobowiązany jest do zbadania przesyłki w momencie jej otrzymania, a w przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki do zgłoszenia w formie pisemnej zastrzeżeń przewoźnikowi i zażądania sporządzenia protokołu szkodowego.

3. W przypadku uszkodzeń lub ubytków przesyłki, których nie można było dostrzec na etapie odbioru, Klient zobowiązany jest o nich poinformować przewoźnika najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia otrzymania przesyłki i zażądać sporządzenia protokołu szkodowego.

4. W przypadku niedopełnienia przez Klienta obowiązków, o których mowa w ust. 2 i 3, Sklep uprawniony będzie do odmowy uwzględnienia reklamacji z tytułu wady produktu powstałej w czasie przewozu w takim zakresie, w jakim niedochowanie obowiązków przez Klienta spowodowało utratę możliwości skutecznego dochodzenia roszczeń przez Sklep wobec przewoźnika.

5. Reklamacje mogą być składane:
a) w formie pisemnej na adres Sklepu
b) drogą mailową na adres reklamacje@dom-lazienka.pl

6. W przypadkach, gdy przedmiotem reklamacji jest uszkodzenie lub ubytki przesyłki, które mogły powstać w czasie przewozu przesyłki, do reklamacji należy załączyć kopię protokołu szkodowego lub inny dowód dochowania obowiązku opisanego w ust. 2 i 3 powyżej. Brak stosownych dowodów może zostać uznany za niedopełnienie w/w obowiązków i spowodować konsekwencje opisane w ust.4 powyżej.

7. W przypadku zakupu produktu związanego z bezpośrednią działalością gospodarczą klienta sklep dom-lazienka.pl odmawia roszczeń z tytułu rękojmi.

 

XII. Odstąpienie od umowy i zwrot towaru

1. Klientowi będącemu osobą fizyczną, która dokonała zakupu przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość na podstawie ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.)
2. Odstąpienie może nastąpić w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy bez podawania przyczyn.
3. Prawo do odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadku:

a) świadczenia usług rozpoczętego za zgodą konsumenta przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy,

b) dotyczącym nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,

c) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależą wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

d) świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą min. towar dostępny pod indywidualne zamówienie klienta - stan dostępności na zamówienie.

e) świadczeń, które z uwagi na swój charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

f) dostarczania prasy,

g) usług w zakresie gier hazardowych.

h) w przypadku odbioru osobistego w sklepie - zamówienie internetowe jest formą rezerwacji produktu. Zawarcie umowy kupna sprzedaży dokonywane jest w momencie odbioru produktu.

4. W przypadku odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest zwrócić zakupiony towar w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
5. Zwrot towaru powinien nastąpić w sposób zapewniający jego bezpieczne dostarczenie do Sklepu. W przypadku przesyłki opakowanie towaru powinno zapewniać możliwość bezpiecznego transportu. Zwrot towaru odbywa się na koszt zwracającego.
6. Zwrot wpłaconych przez Klienta środków uwzględniający koszty przesyłki do Klienta dokonany będzie niezwłocznie nie później niż w terminie 14 dni.

7. Zwrot towaru możliwy jest tylko w przypadku umowy zawartej na odległość.
8. Klient zobowiązany jest do potwierdzenia otrzymania faktury korygującej fakturę potwierdzającą dokonanie transakcji, od której Klient odstąpił.

9. Zwrot możliwy jest tylko w przypadku zakupu konsumenckiego.

10. Przesyłka zwrotna nie może zostać wysłana w opcji pobrania.

 

XIII. Regulamin

1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu. O konieczności akceptacji regulaminu Klient będzie każdorazowo powiadamiany na etapie składania zamówienia.
2. Regulamin udostępniany jest Klientowi wyłącznie w formie elektronicznej.
3. Klient ma możliwość dokonania wydruku regulaminu, a także dokonania jego zapisu na własnym nośniku danych.
4. Regulamin obowiązuje od dnia 11.07.2018 r.
5. Klient ma prawo powoływać się na postanowienia niniejszego regulaminu korzystniejsze dla niego w stosunku do postanowień regulaminu obowiązującego do dnia 11.07.2018 r. również w odniesieniu do zamówień, które zostały złożone przed wejściem w życie niniejszego regulaminu.
6. Niniejszy regulamin może zostać zmieniony przez Sklep z zastrzeżeniem, iż wszelkie zmiany nie będą miały zastosowania do zamówień dokonanych przed dniem zmiany regulaminu.

 

XIV. Dane osobowe - Rodo , Cookies

 

1. Administrator danych osobowych
 
Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych w formularzu rejestracyjnym jest portal dom-lazienka.pl z siedzibą w Otrębusach, 05-805 Otrębusy, przy ul. Baśniowej 3a zwany dalej Administratorem.
 
 
2. Cele i podstawy przetwarzania
 
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w szczególności:
w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (dane konieczne do zawarcia umowy wskazane są w formularzu kontaktowym) - (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
w celu zawarcia umowy sprzedaży, na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
w celach analitycznych [lepszego doboru usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach, analizy finansowej naszej firmy itp.] będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb, czyli profilowania, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest umowa pomiędzy Tobą a Administratorem, zwana dalej: „Umową”, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji Regulaminu i dla wykonania której przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne lub w przypadku lub udzielona przez Ciebie odrębna „Zgoda” np. w celu wysłania Tobie informacji handlowych tzw. newsletter lub stosowania przez nas marketingu bezpośredniego.  
Podanie danych osobowych w przypadku chęci zawarcia Umowy nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
 
3. Okres przechowywania danych
 
Twoje dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres niezbędny do:
posprzedażowej obsługi Klientów (np. obsługi reklamacji),
zabezpieczenia lub dochodzenie ewentualnych roszczeń przysługujących firmie dom-lazienka.pl
wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikających z przepisów rachunkowych lub podatkowych),
Twoje dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów własnych Administratora na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.
Twoje dane osobowe przetwarzana na podstawie odrębnej zgody będą przetwarzane do czas jej odwołania.
 
4. Prawo do sprzeciwu
 
W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
 
5. Odbiorcy danych
 
Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione: naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi, podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli m.in. tym które zapewniają usługi płatnicze, kredytowe, wykonują usługi audytowe, wspierają promocję ofert, współpracują w ramach kampanii marketingowych.
Do Twoich danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, agencje marketingowe, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, biura informacji gospodarczej, firmy archiwizujące dokumenty.
 
6.Prawa osób, których dane dotyczą:
 
Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:
a/ prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b/ prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c/ prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d/ prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e/ prawo do przenoszenia danych;
f/ prawdo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
g/ prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 
7. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
 
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.
Profilowanie danych osobowych przez nas polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.
 
8. Pliki cookies
 
Administrator zbiera w sposób automatyczny dane zawarte w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny i Sklepu Internetowego. Wykorzystywane przez sklep internetowy pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny. Sklep internetowy wykorzystuje poniżej wymienione pliki cookie w następujących celach: utrzymanie sesji użytkownika Witryny (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Witryny ponownie wpisywać loginu i hasła, tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Witryny korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, wyświetlanie dostosowanych do użytkownika reklam remarketingowych. W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.
 
XV. Prawa autorskie

1. Publikując komentarze lub opinie na stronie internetowej Sklepu, Klient udziela Sklepowi nieodpłatnej licencji do wykorzystania tych komentarzy lub opinii na wszystkich polach eksploatacji przewidzianych w przepisach prawa obowiązujących w dacie umieszczenia danego komentarza lub opinii.
2. Licencja udzielona będzie na okres 10 lat.

 

XVI. Prawo właściwe

We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem znajduje zastosowanie prawo polskie, w szczególności Kodeks cywilny, ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego, a także ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

 

XVII. Sąd właściwy

1. W sprawach dotyczących sporów pomiędzy Sklepem a Klientem będącym osobą fizyczną niedokonującą zakupu w celu bezpośrednio związanym z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, wynikłych z transakcji, do których ma zastosowanie niniejszy regulamin, sądem właściwym jest sąd powszechny wynikający z przepisów prawa.
2. W sprawach dotyczących sporów pomiędzy Sklepem a Klientem innym niż określony w ust. 1, wynikłych z transakcji, do których ma zastosowanie niniejszy regulamin, sądem właściwym będzie sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sklepu.

 

XVIII. Kontakt ze Sklepem

1. Wszelka korespondencja a także towar zwracany lub reklamowany powinny być przesyłane na adres Sklepu, chyba że przedstawiciel Sklepu pisemnie lub w drodze korespondencji elektronicznej wskaże Kupującemu inny adres.
2. Klient może kontaktować się ze Sklepem również w drodze formularza umieszczonego na stronie internetowej Sklepu, a także za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.

XIX. Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich

1. Sklep dom-lazienka.pl nie wyraża zgody na rozwiązywanie sporów konsumenckich drogą pozasądową.

2. Podmioty, które będą mogły rozwiązać spór drogą pozasądowa znaleźć można na stronie urzędu :

https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php

3. Poniżej znajduje się adres za pośrednictwem którego konsument może przystąpić do rozwiązania sporu online :

link do platformy

 

XX. Postanowienia końcowe

1. Wszystkie znajdujące się w serwisie znaki towarowe i nazwy firm zostały użyte jedynie w celach informacyjnych i są wyłączną własnością tychże firm.
2. Sklep informuje, iż opisy produktów i ich dane umieszczone na stronie internetowej www.dom-lazienka.pl oparte są na informacjach i zapewnieniach producentów i nie w każdym wypadku Sklep ma możliwość ich weryfikacji. Istnieje zatem możliwość, że opisy i dane nie odpowiadają rzeczywistości. Powyższe zastrzeżenie nie wyłącza odpowiedzialności Sklepu z tytułu rękojmi za wady i niezgodności towaru z umową.
3. Sklep informuje, iż zdjęcia umieszczone przy produktach mogą być zdjęciami aranżacyjnymi, ich zawartość może różnić się od sprzedawanego elementu wyposażeniem, stroną, kolorem. Ponadto płytki i ceramika z różnych dostaw mogą różnić się kolorem i kalibracją.